dimarts, 20 de desembre de 2011

Història Demogràfica: Conceptes


Una població és un subsistema dintre dels ecosistemes, compost d’individus amb un bagatge tecnicocultural variable, amb el que manipulen l’ecosistema, i amb els seus propis mecanismes de reproducció i supervivència.

Quan una població té les seves necessitats materials i energètiques cobertes, funciona com un demosistema, que es pot dividir en tres blocs en funció del seu comportament:

-          Joves (J), de 0 a 14 anys, o reserva reproductora

-          Adults (A), de 15 a 49 anys, o grup reproductor

-          Vells (V), de més de 50 anys, o grup residual

La dinàmica i el volum del demosistema depenen bàsicament del volum d’adults i de les normes culturals que regeixen la població. Històricament cal destacar tres models de població:

-          Model preindustrial                    J=32%                        A=60%           V=8%

-          Model desenvolupat                   J=20%                        A=48%           V=32%

-          Model subdesenvolupat            J=36%                        A=54%           V=10%

Del anàlisi del tres models podem deduir fets com la major esperança de vida i la menor natalitat del món desenvolupat, o al inrevés en poblacions subdesenvolupades. També observem els avanços de la medicina si comparem les dades del model preindustrial amb les del model desenvolupat. Tots aquests anàlisis els realitza la demografia com a ciència encarregada de descobrir lleis de població o comportaments comuns de grups humans, i de explicar aquestes lleis i comportaments, per tal de aclarir-ne les causes o les conseqüències. Per tant la demografia és una descripció quantitativa de les poblacions, i un estudi matemàtic dels seus moviments i les seves variacions.L’estructura o estat d’una població en un moment donat depèn de la acció conjunta del moviment natural i de les migracions. El demògraf té en compte diverses dades per el seu estudi, com el total d’habitants, la densitat de població, la distribució entre els sectors rural i urbà, la repartició entre sectors primari, secundari i terciari o la distribució per edats i sexe. Per aquesta última variable fa servir la piràmide d’edats, amb la que amb un cop d’ull, veiem ràpidament el tipus de població a estudiar i tant la seva història passada com la tendència futura.

Alguns dels índex demogràfics més significatius son:

-          Taxa de natalitat = nombre de nascuts en un any x 1000 / població absoluta

-          Taxa de mortalitat = nombre de defuncions anuals x 1000 / població absoluta

-          Taxa de mortalitat infantil = nombre de morts menors d’un any x 1000 / nombre de nens nascuts aquest any

-          Taxa de fecunditat = nascuts durant l’any x 1000 / dones entre 15 i 49 anys l’any

-          Creixement vegetatiu = natalitat – mortalitat

-          Creixement real = creixement vegetatiu – saldo migratori

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada